Toyota TOY48 Short Key ...
Part No: KS-TOY48Short
Toyota TR47 Key ...
Part No: KS-TOY47
Toyota TOY48 Long Key ...
Part No: KS-TOY48Long