ImageItemSKUProduct TypeTransponder IDKey BladeKey Program  
HU66T24PT ChipkeyHU66T24PT ChipkeyTransponder Key48 Megamos Crypto CANHigh SecurityRequires Scan Tool
HU66T6PT ChipkeyHU66T6PT ChipkeyTransponder Key48 Megamos EncryptedHigh SecurityRequires Scan Tool