ImageItemSKUProduct TypePart #Transponder IDKey BladeKey Program  
B99PT ChipkeyB99PT ChipkeyTransponder Key46 Philips EncryptedStandardOnboard-If-0
26019403 VATS Key26019403 VATS KeyTransponder Key595522VATS Value 12 - 6.040 OhmsStandardNot Needed
B97PT ChipkeyB97PT ChipkeyTransponder KeyT5 13 PK3StandardOnboard-If-0
2852561 VATS Key2852561 VATS KeyTransponder Key2852561VATS Value 7 - 1.870 OhmsStandardNot Needed
26038364 VATS Key26038364 VATS KeyTransponder Key26038364VATS Value 12 - 6.040 OhmsStandardNot Needed
2852557 VATS Key2852557 VATS KeyTransponder Key2852557VATS Value 3 - 0.681 OhmsStandardNot Needed
26019406 VATS Key26019406 VATS KeyTransponder Key595525VATS Value 15 - 11.800 OhmsStandardNot Needed
26019393 VATS Key26019393 VATS KeyTransponder Key595512VATS Value 2 - 0.523 OhmsStandardNot Needed
26019400 VATS Key26019400 VATS KeyTransponder Key595519VATS Value 9 - 3.010 OhmsStandardNot Needed
26019405 VATS Key26019405 VATS KeyTransponder Key595524VATS Value 14 - 9.530 OhmsStandardNot Needed
26019399 VATS Key26019399 VATS KeyTransponder Key595518VATS Value 8 - 2.370 OhmsStandardNot Needed
26038354 VATS Key26038354 VATS KeyTransponder Key26038354VATS Value 2 - 0.523 OhmsStandardNot Needed
26019401 VATS Key26019401 VATS KeyTransponder Key595520VATS Value 10 - 3.740 OhmsStandardNot Needed
26019404 VATS Key126019404 VATS Key1Transponder Key595523VATS Value 13 - 7.500 OhmsStandardNot Needed
26038366 VATS Key26038366 VATS KeyTransponder Key26038366VATS Value 14 - 9.530 OhmsStandardNot Needed
2852564 VATS Key2852564 VATS KeyTransponder Key2852564VATS Value 10 - 3.740 OhmsStandardNot Needed
26019402 VATS Key26019402 VATS KeyTransponder Key595521VATS Value 11 - 4.750 OhmsStandardNot Needed
26038367 VATS Key26038367 VATS KeyTransponder Key26038367VATS Value 15 - 11.800 OhmsStandardNot Needed
26019394 VATS Key26019394 VATS KeyTransponder Key595514VATS Value 3 - 0.681 OhmsStandardNot Needed
26019398 VATS Key26019398 VATS KeyTransponder Key595517VATS Value 7 - 1.870 OhmsStandardNot Needed
26019400 VATS Key126019400 VATS Key1Transponder Key595519VATSStandardNot Needed
26038360 VATS Key26038360 VATS KeyTransponder Key26038360VATS Value 8 - 2.370 OhmsStandardNot Needed
26038362 VATS Key26038362 VATS KeyTransponder Key26038362VATS Value 10 - 3.740 OhmsStandardNot Needed
26038363 VATS Key26038363 VATS KeyTransponder Key26038363VATS Value 11 - 4.750 OhmsStandardNot Needed
26038365 VATS Key26038365 VATS KeyTransponder Key26038365VATS Value 13 - 7.500 OhmsStandardNot Needed
2852566 VATS Key2852566 VATS KeyTransponder Key2852566VATS Value 12 - 6.040 OhmsStandardNot Needed
26019392 VATS Key26019392 VATS KeyTransponder Key595511VATS Value 1 - 0.402 OhmsStandardNot Needed
26019397 VATS Key126019397 VATS Key1Transponder Key595516VATS Value 6 - 1.470 OhmsStandardNot Needed
26038355 VATS Key26038355 VATS KeyTransponder Key26038355VATS Value 3 - 0.681 OhmsStandardNot Needed
2852560 VATS Key2852560 VATS KeyTransponder Key2852560VATS Value 6 - 1.470 OhmsStandardNot Needed
2852563 VATS Key2852563 VATS KeyTransponder Key2852563VATS Value 9 - 3.010 OhmsStandardNot Needed
26019396 VATS Key26019396 VATS KeyTransponder Key595515VATS Value 5 - 1.130 OhmsStandardNot Needed